METSA MAKİNE VE METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE VE KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘Kanun’) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Metsa Makine ve Metal Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Metsa” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin “Şirket” tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere;

https://www.metsamakine.com.tr/en/kvkk-metsa/ İnternet adresinde yer alan Metsa Makine ve Metal Sanayi Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve işlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, Şirket binamızın ve tesislerimizin güvenliğinin sağlanması doğrultusunda Şirket'in ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari - iş güvenliğinin temini amacıyla Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işleyebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaç ile sınırlı olarak; tedarikçilerimize ve kanunen yetkili kamu kurumları ile kanunen yetkili özel kişilere, Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirket binalarımızı ve tesislerimizi ziyaretiniz esnasında Şirketimiz tarafından fiziki yöntemler ile Şirketimizin meşru menfaatine ilişin hukuki sebebi doğrultusunda, Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun'un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun'un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiriniz;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurulanınızı, https://www.metsamakine.com.tr/en/kvkk-metsa/ adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu'nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün (30) içinde başvurulanız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?